ثبت و اعطای گواهینامه و تندیس مدیریت صداقت
ایزو ISO / اعطای گواهینامه های بین المللی
خوش آمدید

استعلام گواهینامه

استعلام گواهینامه های صادر شده در دو بخش مدیریت صداقت و همسطح سازی می باشد. استعلام گواهینامه های همسطح در دو بخش قدیم و جدید می باشد. آندسته از متقاضیانی که گواهینامه خود را قبل از سال ۱۴۰۱ دریافت کرده اند می بایست استعلام خود را از بخش استعلام قدیم همسطح سازی انجام دهند و متقاضیانی که گواهینامه خود را از سال ۱۴۰۲ به بعد دریافت کرده اند در باید در بخش استعلام جدید همسطح سازی اقدام نمایند