ثبت و اعطای گواهینامه و تندیس مدیریت صداقت
همسطح سازی سوابق شغلی/ ایزو
خوش آمدید

استعلام گواهینامه

استعلام گواهینامه های صادر شده در دو بخش مدیریت صداقت و همسطح سازی می باشد. استعلام گواهینامه های همسطح در دو بخش قدیم و جدید می باشد. آندسته از متقاضیانی که گواهینامه خود را قبل از سال ۱۴۰۱ دریافت کرده اند می بایست استعلام خود را از بخش استعلام قدیم همسطح سازی انجام دهند و متقاضیانی که گواهینامه خود را از سال ۱۴۰۲ به بعد دریافت کرده اند در باید در بخش استعلام جدید همسطح سازی اقدام نمایند

استعلام گواهینامه مدیریت صداقت

استعلام گواهینامه سایر دوره های آنلاین

استعلام گواهینامه همسطح جدید